Miljö


Användningsområde

Värme och ljudisolering i bostäder och industribyggnader. Innehåll cellulosafiber framställt av återvunnet papper som behandlats med oorganiska salter mot brand och mögel

Utseende

Installerat material har en fibrös karaktär och är normast sett grå.

Lagring / transport

Produkten levereras i plastbalar och inga speciella åtgärder krävs. Bör förvaras torrt.

Hälsobedömning

Warmcel cellulosa fiber är giftfri ld 50 skalan och icke.irriterande Health and Safety Executive Guidance note EH40 #Occupational exposure Limits 1993" anger ett gränsvärde för cellulosa på 10mg/m3 (totalt) och 5 mg/m3 (Inandningsbart) damm i boendemiljö. Gräns värdena ovan anger vid vilken konventration miljön kan betraktas som störande, dock ej hälsovådlig. Ingen av de ingående beståndsdelarna i warmcel är klassade som häslofarliga i Control of Substances Hazardous to Health Regulations 1988.

Brand

Produkten utgör ingen brandfara vid normal användning. Warmcel är behandlat med brandhämmande ämnen och möter alla rav i BS 5803:part 4 985 "Methods of derermining flammability and resistance to smouldering"

Förtäring

Produkten bör ej förtäras. skulle detta ändå ske är kvantiteter på upp til fem liter ofarligt.

Ögonkontakt

Ingen skydd nödvändigt. Vid irritation: skölj med vaten.

Avfall

Klassas oftast som normalt avfall och avyttras i enlighet med lokalt gällande bestämmelser.

Övrigt

Warmcel tillverkas i enlighet med bestämmelserna i BS 5803 "Thermal Insulation for use in Pitched roof Spaces an Dwellings."
  • Part 3 1985: 2 specifications for Cellulose Fivre Thermal Insulation for Application by Blowing
  • Part 4 1985: "Methods of derermining flammability and resistance to smouldering"

Skydd vid installation. Vid installation i slutna utrymmen såsom vindar m m rekommenderas användandet av en engångsmask eller liknande. Då materialet ej är irriterande krävs inte några speciella skyddskläder.

WARMCEL - i ett med naturen!