Golv


Arbetsbeskrivningar för Warmcel i Golv

Alternativ 1

Golvbjälklag kan sprutas innan golvet monteras,då med ett övermått över reglar för att sedan packas med borstar.Övermått är nödvändigt för att erhålla rätt densitet.

Alternativ 2

Om isolering sker efter golvets montering bör man lämna ca:500 mm öppet för att från sidan föra in slangen och spruta in isoleringen.

Alternativ 3

Golvbjälklagen kan med fördel injiceras.Hål borras med ca:1 meters mellanrum så god utfyllnad erhålles.

Installationsanvisningar för Warmcel vid sprutning av golv på platsbelagda konstruktioner

Nedan nämnda anvisningar är utformade med erfarenhet av ett stort antal utförda objekt samt flera år av test med lösblåst Warmcel.

  1. Innan isolering påbörjas bör utrymmet vara inspekterbart.I annat fall bör utrymmet märkas eller beskrivas alternativt fotograferas.
  2. Släta fack skall eftersträvas genomföringar och ej helt täckta kortlingar godkännnes om bedömning av utfyllnad av utrymmet är genomförbar.Där kortlingar samt rördragningar finns skall facken injiceras med extra håltagning för att uppnå total utfyllnad.
  3. Installatören skall alltid utföra sprutning med rätt densitet enligt typgodkännande för den valda konstruktionen,detta för att framtida sättningar ej skall uppstå.
  4. Innan isolering påbörjas skall installatören alltid granska och godkänna konstruktionen så denne med säkerhet kan fastställa att rätt densitet erhålls samt att total utfyllnad uppnås.
  5. Installatören skall alltid under arbetets gång utföra egenkontroll,jämföra materialåtgång med volym utförda isoleringar.Det för att säkert fastställa rätt densitet och utfyllnad.
  6. Isolering skall ske med den av generalagenten rekommenderad sprutmaskin.
  7. Installatören skall efter utfört arbete sända ifyllt protokoll till generalagenten samt SP Sveriges Provnings och forskningsinstitut.
  8. Installatören skall som ansvarig blåsare inneha avtal med SP samt utbildning från general agenten på ovan nämnda konstruktioner för att tillgodoräkna typgodkännandet.
  9. Ventilation skall uppfylla kraven i BBR.ventilationsluften skall ledas förbi isoleringen.Vindskyddet skall tåla trycket från isoleringen så att ventilation ej hindras.